Nierozstrzygnięty nabór w PODGiK Gniezno

Pełna treść: http://bip.powiat-gniezno.pl/index.php?pid=569

Gniezno, 02.03. 2011 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
W GNIEŹNIE

Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno

 

Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

MŁODSZY GEODETA

 

I. Wymagania niezbędne

1.    Wykształcenie średnie lub wyższe geodezyjne i kartograficzne.

2.    Minimum 2-letni staż pracy dla osób posiadających wykształcenie średnie lub minimum roczny staż pracy dla osób posiadających wykształcenie wyższe.

3.    Znajomość geodezyjnych programów komputerowych.

4.    Obywatelstwo polskie.

5.    Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

6.    Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.    Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe

1.    Doświadczenie w prowadzeniu mapy numerycznej w systemie GEO-INFO V.

2.    Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.

3.    Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.

4.    Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1.    Prowadzenie mapy numerycznej w zakresie powiatowej bazy danych związanej z krajowym Systemem Informacji o Terenie.

2.    Obsługa zasobu geodezyjnego w zakresie numerycznej bazy danych.

IV. Wymagane dokumenty

1.     List motywacyjny,

2.     CV, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu nauki i zatrudnienia,

3.     Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

4.     Kserokopie świadectw pracy.

5.     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6.     Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.     Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

8.     Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,
al. Reymonta 21 B lub listownie z dopiskiem ?Nabór PZGKKiN ? młodszy geodeta? pod adresem:

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

Al. Reymonta 21 B

62-200 Gniezno

Dokumenty należy składać do dnia 14.03.2011 r. do godz. 15:30.

About Bogumił Szyda

uprawniony od 1995r., do innych rzeczy dużo wcześniej ;)
Wpis należy do kategorii: Aktualności. Bezpośredni link.

3 Responses to Nierozstrzygnięty nabór w PODGiK Gniezno

Dodaj komentarz