Konieczna synchronizacja w ODGiK-ach

Nie można już „zwalać” na nas braków w materiałach źródłowych, ich brak obciąża ośrodek

Poniżej pismo WINGIK-u z Krakowa. (chyba że tam mają lepszego insp. wojewódzkiego).

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO i KARTOGRAFICZNEGO
w KRAKOWIE
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * Tel. +48 (12) 39 21 631 * fax +48 (12) 39 21 891
http://www.malopolska.uw.gov.pl
GK.I.MP.7618-54-10
Kraków, 08.07.2010 r.
WOLBROMSKIE BIURO GEODEZYJNE SC
ul. Żwirki i Wigury 37
32-340 Wolbrom
W związku z wnioskiem o zbadanie zasadności odmowy włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnych dotyczących sporządzenia projektu podziału nieruchomości: KERG 549-6/2010, KERG 550-4/2010, KERG 573-272/2009, po sprawdzeniu ww. dokumentacji w zakresie objętym wnioskiem wyjaśniam, że zastosowany w tych opracowaniach tryb przyjęcia granic nieruchomości jest prawidłowy pod warunkiem, że udostępnione przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dane pomiarowe określające położenie punktów granicznych spełniają wymogi obowiązujących standardów technicznych. Informacja taka powinna być zawarta w odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej, w charakterystyce technicznej materiałów, o której mowa w § 5, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. nr 78, poz. 837).
Ponieważ w przedmiotowych opracowaniach, w odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej, brak jest takiej informacji nie widzę podstaw do odmowy włączenia tych dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Ponadto, niezależnie od powyższego, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z § 12, ust. 1 powołanego powyżej rozporządzenia w przypadku odmowy włączenia operatu do zasobu, organ prowadzący zasób zwraca wykonawcy dokumentację wraz z protokołem, uzasadniając na piśmie prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia jej do zasobu. Oznacza to, że odmowa taka winna być sporządzona odrębnym pismem i taką formę należy stosować w przyszłości.
Załączniki:
zwrot operatów – 3 tomy
Otrzymują:
1. Adresat + załaczniki
2. Gminny Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul Krakowska 1
32-340 Wolbrom
3. aa.

About Bogumił Szyda

uprawniony od 1995r., do innych rzeczy dużo wcześniej ;)
Wpis należy do kategorii: Aktualności. Bezpośredni link.

Dodaj komentarz