idzie nowe dla unijnych geodetów

Podaję za GIG iż dopracowywane są zasady pracy geodetów obcokrajowców w Polsce. Mam nadzieję że my również w Unii będziemy tak samo traktowani. Poniżej fragment:

ZAGADNIENIA PODNOSZONE PRZEZ RADĘ CLGE
1.  Sprawa kolejnej deregulacji zawodów w krajach Unii Europejskiej.
W  e-mail?u  z  dnia  14.11.2013,  Prezydent  CLGE  Jean-Yves  Pirlot  powiadomił
Geodezyjną Izbę Gospodarczą o Komunikacie Komisji Europejskiej wydanym w dniu
2.10.2013  (SWD(2013)  402  final)  w  sprawie  oceny  krajowych  regulacji  w  zakresie
dostępu  do  zawodów,  która  to  ocena  de  facto  miałaby  w  najbliższej  przyszłości
posłużyć  do  kolejnej  deregulacji  w  zawodach  regulowanych  w  krajach  Unii,  a  więc
również w Polsce i zapewne również w zawodzie geodety i kartografa.
Jednocześnie  poinformował,  że  generalnie  CLGE  jest  przeciwna  deregulacjom  w
naszym zawodzie i proponuje w związku z tym dwukierunkowe działania:
?  na poziomie krajowym spotykać się z władzami odpowiedzialnymi za geodezję
i kartografię i uzasadniać potrzebę utrzymania bądź wręcz wprowadzenia regulacji w
naszym zawodzie,
?  na  poziomie  europejskim,  Rada  CLGE  wystąpi  do  Komisji  Europejskiej  ze
stosownym  stanowiskiem  w  tej  sprawie  w  odniesieniu  do  naszego  zawodu.  Aby
opracować  takie  stanowisko  będące  w  miarę  możliwości  stanowiskiem  wszystkich
krajów  unijnych,  Prezydent  CLGE    zwrócił  się  o  opracowanie  opinii  w
poszczególnych  krajach.  Na  podstawie  tych  opinii,  Rada  CLGE  opracuje  zbiorcze
stanowisko w tej sprawie i przedstawi je Komisji Europejskiej.
Stanowisko  Izby  w  tej  sprawie  zostało  przekazane  do  CLGE  w  dniu  27  listopada
2013 r. Tekst tego pisma stanowi załącznik nr 3 do Biuletynu.

2.  Sprawa  projektu  CLGE  pn.    Dynamic  Professional  Knowledge  Base
(w dość dowolnym tłumaczeniu: Aktywna Baza Wiedzy o Zawodzie).
Baza  taka  w  zamyśle  jej  projektodawców  gromadzić  będzie  zbiorczo  dane  o
zawodzie  geodety  i  kartografa  w  krajach  członkowskich  CLGE  i  będzie  dostępna
publicznie.
Stosowną  aplikację  do  założenia  i  prowadzenia  bazy,  CLGE  zleciło  do  wykonania
profesjonalnej firmie informatycznej i wg danych CLGE, ramy tej aplikacji są gotowe.
Obecnie  poszczególne  państwa  członkowskie  CLGE  powinny  przystąpić  do
wypełniania bazy danymi ze swojego państwa.
Zakres danych przewidywanych do umieszczenia w bazie:
?  wykaz aktów prawnych regulujących geodezję i kartografię, ale również aktów
pośrednio związanych z zawodem, ?  zakresy działalności geodetów (podziały, scalenia, szacowanie nieruchomości,
itp.),
?  informacje  o  zasadach  i możliwościach  wykonywania  zawodu  geodety  przez
osoby  z  innych  państw.  Informacje  o  osobach  do  kontaktu  w  danym  państwie  ,  w
przypadku obcokrajowców chcących podjąć działalność zawodową w tym państwie.
?  informacje o szkolnictwie w zakresie geodezji i kartografii. Możliwości i zasady
kształcenia się dla obcokrajowców,
?  dane  statystyczne  i  ekonomiczne  o  zawodzie  (liczba  geodetów,  liczba
geodetów uprawnionych/licencjonowanych, itp.)

About Bogumił Szyda

uprawniony od 1995r., do innych rzeczy dużo wcześniej ;)
Wpis należy do kategorii: Aktualności. Bezpośredni link.

Dodaj komentarz